Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1 Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),

Reklamačný poriadok

2. „Predávajúci“ je SZČO Katarína Duchlanská bydlisko Dvorníky 728 ,Dvorníky 72056

IČO 47 814 586

DIČ 1085218981

3. Kupujúci je spotrebiteľ, ktorý s predávajúcim uzavrel objednávku o kúpe tovaru.

reklamácia

Zodpovednosť za poškodenie obalu v priebehu prepravy nesie predávajúci

Kupujúci má právo skontrolovať  pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty či zásielka nie je príliš poškodená, napríklad roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia. Kupujúci je oprávnený odmietnuť aj prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná. V takomto prípade má kupujúci právo na neprebratie zásielky, pričom je potrebné uviesť dôvod neprebratia zásielky. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na vlastnú zodpovednosť kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. . Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutý dodaný nový tovar , vrátenie peňazí alebo dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim.

3. Vybavenie reklamácie

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, ktorá mu bola poslaná spolu s tovarom a popis závady. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá ak nieje dohodnuté inak. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandartov.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je daná iná záručná doba pri konkrétnom tovare. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Ak predávajúci v rámci reklamácie zašle nový produkt, záručná doba 24 mesiacov začína plynúť kedy si kupujúci prevezme nový tovar.

Záruka / zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na:
–  mechanické poškodenie tovaru osobou inou ako predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie predávajúci zodpovednosť

– používanie tovaru v nezodpovedajúcich a nevhodných podmienkach

– neodborné zaobchádzanie

– zanedbanie starostlivosti o tovar

– neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu ako aj nesprávne používanie a ošetrovanie tovaru

– elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

– tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.

Za vadu tovaru taktiež nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Oprávnenia zo záruky a zodpovednosti za vady (právo na bezplatnú záručnú opravu, výmenu za bezvadný tovar, vrátenie kúpnej ceny a pod.) zanikajú aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácie s tovarom alebo akéhokoľvek iného neodborného zásahu do tovaru osobou inou ako predávajúcim alebo inou oprávnenou osobou. Všetky opravy sú v prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky / zodpovednosti za vady podľa tohto bodu, bezplatné.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku, nefunkčný tovar alebo všetko čo sa týka reklamácie oznámte e-mailom na adresu zarucenesk@gmail.com alebo kontaktujte telefonicky na 0948 201 538 každý deň aj počas víkendu.

 

Alternatívne riešenie sporov:

Ak nieje kupujúci spokojný s vybavením reklamácie môže sa s riešením sporu obrátiť na nasledujúce štátne orgány:

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Kupujúci podáva sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

ARS môže využiť len fyzická osoba ktorá tovar nepoužíva na podnikanie, iba ako konečný spotrebiteľ.ASR sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *