Bezkontaktné meranie DC prúdu kliešťovým multimetrom

V článku vám priblížim užitočný kliešťový multimeter, ktorý dokáže zmerať DC jednosmerný prúd a iné veličiny.

V praxi nájdete obvody s jednosmerný prúdom, ktoré nemôžete rozpojiť, alebo nimi preteká veľký prúd a bočník na meranie prúdu by bol nebezpečným medzičlánkom. Multimeter Maxwell kliešťový multimeter Auto-TRUE RMS AC/DC môžete ním merať striedavý i jednosmerný prúd cez kliešte multimetru. Meranie sa tak stalo jednoduchou záležitosťou, ktorú môžete vykonávať opakovane a veľmi rýchlo.

Ďalšie vlastnosti kliešťového multimetra Maxwell Auto-TRUE RMS AC/DC:

Práca v tme alebo pri slabom svetle: stlačením tlačidla aktivujete modré podsvietenie LCD displeju. Pri meraní elektrických veličín môžete aktivovať LED na prisvietenie.

NCV vyhľadávanie striedavého napätia: priblížte sa hornou časťou (kliešťami) multimetru k testovanému vodiču. Pri zistení napätia bude merací prístroj prerušovane pípať a kontrólna LED bude blikať. Čím je signál častejší, tým je merací prístroj bližšie k vodiču pod napätím.

Meranie teploty: nastavte prepínač meracích funkcií do polohy ºC/°F! Pripojte meraciu sondu typu K do multimetru, dotknite sa meracou sondou predmetu, ktorého teplotu chcete zmerať, alebo ju umiestnite do prostredia, ktorého teplotu chcete zmerať.

Meranie frekvencie alebo pracovného cyklov: nastavte prepínač meracích funkcií do polohy “Hz”.
Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru.
Pripojte meracie šnúry k meranému zdroju (AC) striedavého napätia a z displeja odčítajte nameranú hodnotu. Ak chcete merať striedu (činiteľ plnenia – Duty-cycle) je potrebné stlačiť raz tlačítko SEL, v základnom nastavení meria merací prístroj frekvenciu. Na displeji sa objaví hodnota v %.

Relatívny merací režim: tento merací režim je možné aplikovať pri meraní prúdu, napätia, teploty a kapacity. Pri meraní týchto veličín po stlačení tlačítka REL bude uložená práve nameraná hodnota.
Potom pri ďaľšom meraní sa na displeji zobrazí iba relatívny rozdiel medzi práve nameranou a uloženou hodnotou. Po opätovnom stlačení tlačítka bude merací prístroj opäť merať od 0 hodnoty.

Meranie kondenzátorov, Tester elektrickách spojov, diód a odporu si zvolíte pomocou tlačítka SEL. Multimeter má tak jednoduché ovládanie a prehľadný otočný prepínač.

Merania prúdu bezkontaktnou metódou: nastavte otočný prepínač funkcií do polohy 600A, 400A
alebo 40A, potom stlačením SEL tlačítka vyberte typ meraného
napätia DC – jednosmerný prúd alebo AC – striedavý prúd.
Stlačte tlačítko pre otvorenie klieští meracieho prístroja tak, aby sa otvorili a úplne uzavreli okolo meraného vodiča. Pri meraní prúdu musia byť klieštiny meracieho prístroja úplne uzavreté, v opačnom prípade to má výrazný vplyv na presnosť merania.

Pozrieť multimeter v obchode

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.