Digitálny LCD teplomer s vlhkomerom E011

12.50

 • hodiny riadené Quartz kryštálom
 • modré LED podsvietenie displeja
 • zobrazenie vnútornej teploty a vlhkosti, hodín, minút, mesiaca, dátumu, budiaceho času
 • vnútorná teplota 0 ° C až +50 ° C, rozlíšenie 0,1 ° C
 • vnútorná vlhkosť 20% až 90% RV, rozlíšenie 1%

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: *E0114 Kategórie:

Popis

 

 • možnosť nastavenia jednotky teploty ° C / ° F
 • záznam min. a max. hodnoty vnútornej teploty a vnútornej vlhkosti
 • 12 / 24h formát
 • budík s funkciou opakovaného budenia
 • napájanie teplomeru: 1 x 1,5 V AA (nie je súčasťou)
 • rozmer teplomeru: 93 x 93 x 37 mm, 109 g (bez batérií), rozmer displeja 65 x 60 mm
 • predajný obal: 1 ks, krabička
 • budík s funkciou snooze, podsvietený displej

Návod:

Teplomer zobrazuje hodiny, kalendár, údaj o vnútornej teplote a vlhkosti.
Má pamäť minimálnych a maximálnych hodnôt, budík s funkciou opakovaného budenia.
Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte tento návod.
Technická špecifikácia
• Hodiny riadené quartz kryštálom
• Rozsah vnútornej teploty: 0 °C – 50 °C
• Rozlíšenie teploty 0,1 °C
• Rozsah vnútornej vlhkosti: 20 % – 90 %
• Rozlíšenie a presnosť merania vlhkosti: 1 %, ±5 %
• Napájanie: 1× 1,5V AA
• Rozmery a hmotnosť: 93 × 93 × 37 mm, 109 g (bez batérií)
Prehľad tlačidiel
Stlačenie tlačidla Pridržanie tlačidla
SNOOZE•LIGHT aktivácia Snooze budíka / podsvietenia displeja
MODE čas budíka nastavenie budíka, hodín, dátumu,
12/24h
UP zobrazenie dátumu / aktivácia budíka / 1 krok
vpred
MEM zobrazenie max. / min. nameraných hodnôt vymazanie nameraných hodnôt
C/F zobrazenie jednotky teploty v °C/°F
RESET vymazanie všetkých hodnôt
Inštalácia batérií
1. Otvorte batériový kryt na zadnej strane teplomera.
2. Vložte 1× 1,5 V AA batériu do teplomeru. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Používajte iba alkalické
batérie rovnakého typu, nepoužívajte dobíjacie batérie. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému
prostrediu v súlade s legislatívou krajiny.
3. Zatvorte batériový kryt.
Nastavenie hodín
1. Stlačte dlhšie tlačidlo MODE. Rozbliká sa údaj hodín.
2. Pomocou tlačidla UP nastavte hodnoty:
Minúta – hodina – 12/24h formát/mesiac/deň
3. Medzi jednotlivými hodnotami sa presúvate krátkym stlačením tlačidla MODE.
Vnútorná teplota a vlhkosť, jednotka teploty
Vnútorná teplota sa zobrazuje v hornej polovici teplomera.
Vnútorná vlhkosť sa zobrazuje v dolnej polovici teplomera.
Stlačením tlačidla C/F nastavíte jednotku teploty – °C alebo °F.
Maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkosti
Opakovaným stlačením tlačidla MEM sa zobrazia maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty a vlhkosti.
Dlhým stlačením tlačidla MEM vymažete pamäť nameraných hodnôt.
Zobrazenie dátumu
V režime zobrazenia času stlačte tlačidlo UP – zobrazí sa aktuálny dátum po dobu 3 sekúnd.
SK7
Nastavenie budíka
1. Stlačením tlačidla MODE prejdete do režimu nastavenia budíka.
2. Podržte tlačidlo MODE po dobu 2 sekúnd. Rozbliká sa údaj minúty.
3. Tlačidlom UP nastavte požadovanú minútu, potvrďte tlačidlom MODE.
4. Tlačidlom UP nastavte požadovanú hodinu, potvrďte tlačidlom MODE.
Aktiváciu budíka signalizuje ikona zvončeka .
Stlačte znovu tlačidlo UP, bude zobrazená ikona .
Pri zobrazení tejto ikony zaznie každú celú hodinu 2× krátke pípnutie ako upozornenie.
Ďalším stlačením tlačidla UP zrušíte aktiváciu budíka alebo upozornenie na celú hodinu.
Ikony nebudú zobrazené.
Funkcia opakovaného budenia (SNOOZE)
1. Pri zvonení stlačte tlačidlo SNOOZE na zadnej strane teplomera, čím aktivujete funkciu SNOOZE a dočasne vypnete
zvonenie budíka. Budík opäť zaznie za 8 minút.
2. Pre zrušenie stlačte pri zvonení akékoľvek tlačidlo na zadnej strane teplomera (okrem SNOOZE).
Podsvietenie displeja
Stlačením tlačidla LIGHT bude aktivované podsvietenie displeja na 5 sekúnd.
Starostlivosť a údržba
Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov.
Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:
• Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
• Neumiestňujte výrobok do miest náchylných k vibráciám a otrasom – môžu spôsobiť jeho poškodenie.
• Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom a prachu – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku,
poškodenie batérií a deformáciu plastových častí.
• Neumiestňujte na teplomer zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku apod.
• Neumiestňujte teplomer do miest, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
• Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť
platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať len kvalifikovaný odborník.
• Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky – mohli
by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
• Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
• Pri poškodení alebo chybe výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho na opravu do predajne,
kde ste ho zakúpili.
• Výrobok umiestnite mimo dosahu detí – nie je to hračka.
• Odstraňujte vždy vybité batérie – mohli by vytiecť a poškodiť výrobok. Používajte len nové batérie odporúčaného
typu a pri ich výmene dbajte na správnu polaritu.
• Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.
Teplomer a batérie sa po upotrebení stávajú nebezpečným odpadom – nevhadzujte ich do bežného komunálneho
odpadu, ale odovzdajte ich na mieste spätného odberu – napr. v obchode, kde ste výrobok
zakúpili.
Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť
či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, ak na ne nebude dohliadané
alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadne použitia tohto pristroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný
dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.